ขั้นตอนการเป็นสมาชิก

เมื่อนักธุรกิจ เนเชอรัล เบฟ กรอกใบสมัคร และแนบเอกสารประกอปการสมัครที่ถูกต้อง แล้วสามารถยื่นได้ที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น เมื่อพนักงานได้รับใบสมัครพร้อมเอกสารประกอปการสมัครของท่าน และตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วน ก็จะป้อนข้อมูลเข้าระบบให้เป็นที่เรียบร้อย